3 Sep 2015, Thursday


At the table…

BREAKFAST

  • Banana milkshake

LUNCH

  • Plain mosur dal
  • Bean’er torkari
  • Papad
  • Plain rice

DINNER

  • Biryani (by Ishraq)