21 Jan 2016, Thursday


At the table…

BREAKFAST

 • Banana milkshake

LUNCH

 • Plain mosur dal
 • Shalgom'er torkari
 • Kosha mangsho
 • Plain rice
 • Tomato chutney
 • Payesh

DINNER

 • Chicken curry
 • Plain rice
 • Rice flour rooti
 • Halwa