10 Sep 2015, Thursday


At the table…

BREAKFAST

  • Banana milkshake
  • Boiled eggs

LUNCH

  • Plain mosur dal
  • Paachmishali torkari
  • Shami kabab

DINNER

  • Biryani